Kenny Blake 1975 Bathurst. #ducati #desmo #roundcase #themachinefiles